Veistoksia – Sculptures

Akhilleija, 2022, pigmentoitu kipsireliefi, 40 cm x 25 cm x 19 cm
Akhilleija, 2022, pigmentoitu kipsireliefi, 40 cm x 25 cm x 19 cm
Sibylla, 2022 savimallinnus, 57 cm x 44 cm x 32 cm
Virna, kipsi, 2022, 58 cm x 43 cm x 32 cm
Verso, 2022, kipsi, 59 cm x 43 cm x 31 cm
Istuva poika, kipsi, 2022, 56 x 37 x 34 cm
Uljas, 2021, kipsiveistos, 64 cm, 36 cm x 30 cm
Silmu, 2021, kipsi, 48 cm x 32 cm x 23 cm
Akhilleija, 2021, savimallinnus, 46 cm x 28 cm x 123 cm
Pronssifiguurit, 2022, 12 cm x 6 cm x 4 cm
Pronssifiguurit, 2022, 12 cm x 6 cm x 4 cm
Pronssifiguuri, 2023,14 cm x 6 cm x 4 cm
Pronssifiguuri, 2023,14 cm x 6 cm x 4 cm